Ursusfm

22 teksty – auto­rem jest Ur­sus­fm.

Zaw­sze trzy­mam się we wszys­tkim gra­nic. Cały czas szu­kam i trzy­mam się blis­ko nich. Próbu­je je także ciągle zmieniać.
Cza­sem zas­ta­nawiam się cze­mu to ro­bie, przy­pomi­nam so­bie wte­dy, że nie­chce ich stra­cić z oczu. Bo gra­mice jest tak łat­wo zat­ra­cić, a to zwyk­le źle się kończy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2010, 18:59

W dzi­siej­szych cza­sach ludzie chwalą się tym cze­go po­win­ni się wstydzić. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 lutego 2010, 22:13

Jes­teśmy le­niwi. I choć bier­ność niewy­maga wy­siłku, to zwyk­le wo­limy już się męczyć działaniem, bo będąc bier­nym doświad­cza się uczu­cia bez­silności i słabości. A działając zagłusza się je, a może na­wet pokonuje. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 lutego 2010, 11:17

Państwo, które­go siłą są in­ne państwa, może być sil­nym państwem? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lutego 2010, 20:05

Nie ma różni­cy po­między skraj­nym pe­symiz­mem, a op­ty­miz­mem. Obu nie złamiesz, ani nie spra­wisz, aby zmieni­li swo­je zdanie.

Dla­tego śmiem twier­dzić, iż to jest koło, które­go pun­ktem początko­wym jest miej­sce gdzie pe­symizm i op­ty­mizm się spo­tykają, a w od­ległości 180 stop­ni są realiści. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 lutego 2010, 15:08

Tak wiele mówi się o tym co dzieli ludzi, po­kole­nia, społeczeństwa.
Po­win­no się mówić równie wiele o tym co nas łączy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 lutego 2010, 17:00

Aby żyć, na­wet gdy to życie szczególnie nas zniechęca pot­rze­ba siły, długot­rwałej siły psychicznej. Aby się za­bić pot­rze­ba od­wa­gi wez­bra­nej na chwilę od­wa­gi by za­dać so­bie "cios".

Co jest moc­niej­sze? Długot­rwała siła, czy chwi­lowa odwaga? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lutego 2010, 21:14

Słyszałem os­tatnio jedną osobę jak mówiła, że jest zat­war­działą ateis­tką. Później usłyszałem jak przes­traszo­na mówi:
"o Jezuuuu".
W pier­wszym uczu­ciu chciałem ździelić ją w twarz, niech się ludzie zas­ta­nowią kim są. Sko­ro niewie­rzy po co wzy­wa Chrys­tu­sa do pomocy.
Dlacze­go szczególnie ludzie niewierzący i wierzący dla korzyści, lu­bują się we wzy­waniu po­mocy Boskiej? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 stycznia 2010, 18:33

Chciałbym wie­cznie poz­na­wać no­we rzeczy, aż os­ta­tecznie poz­nać prawdę o wszystkim.
In­te­resu­je mnie szczególnie wie­dza teore­tyczna, doświad­cza­nie jest zbyt męczące, dla­tego og­ra­niczyłbym je, tak, aby doświad­czyć tyl­ko te­go najważniejszego. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 stycznia 2010, 19:19

Im bar­dziej nauka się roz­wi­ja tym większy pry­mityzm widzę w zwykłych ludziach. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 stycznia 2010, 18:33
Ursusfm

Fajne cytaty znalezione w internecie

Zeszyty
  • Anegdoty – Cieka­wos­tki i za­gad­ki.

  • Ciekawe – Różne cieka­we myśli użyt­kowników.

  • Prawda, życie... – Myśli do­tyczące życia i różnych prawd.

  • Religie – Myśli, cy­taty na te­mat re­ligii.

  • Uczucia i emocje – Cieka­we myśli na te­mat uczuć i emoc­ji.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ursusfm

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność